Medezeggenschapsraad


MR Van Royenschool Schoonoord
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht overlegorgaan dat ouders en personeelsleden vertegenwoordigt. De leden van de MR worden elke drie jaar gekozen door de ouders en personeelsleden.
De MR controleert voorstellen die de schooldirectie doet, maar kan ook zelf voorstellen doen om het beleid op school te verbeteren.
Op deze pagina vindt u meer informatie over de MR. U vindt hier:

  1. De huidige samenstelling van de MR en contactinformatie van de MR.
  2. De vergaderdata, -tijden en -locaties van de MR.
  3. Belangrijke documenten van de MR, zoals agenda’s, notulen, jaarverslagen en reglementen.
  4. De nieuwsbrieven van de MR.    
  _____________________________________________________________________________________________________________________   

 1. Samenstelling en contact MR
      De MR bestaat het schooljaar 2022-2023 uit de volgende personen: Heeft u ideeën voor verbeteringen op school of een vraag aan de MR? Neem dan contact op!
Onze MR-leden staan u graag te woord. U kunt mailen naar mr-royen@sg-owsa.nl

2. Vergaderingen
De MR vergadert minimaal 5 keer per jaar, er wordt vaker vergaderd indien nodig. De vergaderingen worden deels of volledig bijgewoond door directie. De vergaderingen vinden (meestal) plaats op woensdag om 19.00 uur, op school of online. De volgende vergaderingen zijn gepland:

 

Openbaarheid en geheimhouding
De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Dit betekent dat iedere belangstellende de MR-vergadering kan bijwonen. De belangstellende geeft dit minimaal een week voor de desbetreffende vergadering door aan de MR via de mail. De MR bepaalt of en wanneer een belangstellende het woord mag voeren.
Soms is er sprake van geheimhouding. Dit is bijvoorbeeld wanneer de MR over individuele personen spreekt.
De uitkomst van een besloten gedeelte wordt niet opgenomen in de notulen. Ook wanneer een bepaald onderwerp volgens een derde van de MR-leden niet geschikt is om in het openbaar te behandelen, is de vergadering besloten.
En wanneer het persoonlijk belang van een lid in het geding is, kan de MR besluiten dat het betreffende lid niet deelneemt aan die vergadering of aan dat onderdeel. De MR besluit dan tegelijkertijd dat de behandeling van die aangelegenheid in een besloten vergadering plaatsvindt.
Voor MR-leden geldt een geheimhoudingsplicht over alle zaken waarvan zij weten dat de informatie vertrouwelijk is of waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk moet blijven. Degene die de vertrouwelijkheid oplegt, bijvoorbeeld de schoolleider als het gaat om een fusie van de school, moet wel aangeven hoe lang de vertrouwelijkheid duurt en of er personen zijn voor wie de vertrouwelijkheid niet geldt.
Als men de MR verlaat blijft de geheimhouding bestaan.
 

3. Documenten
Hier vindt u verschillende documenten die van belang zijn voor het werk van de MR. Allereerst vindt u de Wet medezeggenschap op scholen (WMS), waar alle rechten en plichten van de MR staan opgenomen.
Deze gelden voor alle MR-en in heel Nederland. Daarnaast vindt u het medezeggenschapsstatuut, waarin afspraken zijn gemaakt over de structuur van medezeggenschap binnen onze stichting.
Als derde vindt u het medezeggenschapsreglement, waarin de directie van de school en de MR afspraken hebben opgenomen over bijvoorbeeld hoeveel MR-leden er zijn, hoe verkiezingen worden georganiseerd en hoe de directie de MR informeert.
Tot slot is er ook een huishoudelijk reglement, waarin de MR intern afspraken maakt over wat bijvoorbeeld de stemprocedure is en wat de taken van de voorzitter zijn. Elk jaar schrijft de MR een jaarverslag. Enerzijds om nieuwe MR-leden op de hoogte te stellen van wat er het afgelopen jaar is besproken, anderzijds om de achterban te informeren over wat de MR het afgelopen jaar heeft gedaan. U vindt hieronder de jaarverslagen van de afgelopen drie jaar. Mocht u een eerder jaarverslag willen inzien, kunt u dit laten weten.


4. Nieuwsbrieven
Om aan de ouders en personeelsleden te laten weten waar de MR mee bezig is, stuurt de MR na elke vergadering een stukje in de nieuwsbrief naar de achterban. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over welke besluiten zijn genomen en wat de MR vindt van dingen die op school spelen. De nieuwsbrieven kunt u vinden onder het kopje ‘Nieuws – Nieuwsbrief’.