Ouderraad/stichting


Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit een penningmeester, een secretaris en een voorzitter.  Alle ouders/verzorgers kunnen lid worden van de ouderraad, leden worden gekozen/herkozen tijdens de algemene jaarvergadering in oktober/november van elk schooljaar. Via de nieuwsbrief en aparte informatie wordt bekend gemaakt welke vacatures er voor het schooljaar openstaan.
De dagelijks bestuursleden worden uit de ouderraad zelf gekozen/benoemd.
De ouderraad vergadert ongeveer 8 x per schooljaar. Elke vergadering van de ouderraad is openbaar en kan door alle ouders/verzorgers worden bezocht mits van tevoren doorgegeven. De vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur.

Klik hier om het jaarverslag te downloaden.
 
Aandachtsgebieden van de ouderraad:
 
 Seizoensgebonden feesten zoals:
 
maar ook:
 
Samenstelling bestuur:

Oudergeleding  2021-2022
Vacature  (voorzitter)
Bianca Stevens (secretaris)
Vacature (penningmeester)
Bianca Ossel (lid)
Angela Snijder (lid)
Martijn Schneider (lid)
Vacature (coördinator oud papier)

Teamgeleding:
Thera Koudenberg
Anke Hamberg
Gonda Slüter

Ouderbijdrage-Schoolreizen
De overheid vergoedt de onkosten van de school niet volledig. Voor diverse festiviteiten en activiteiten bijv. wordt geen geld beschikbaar gesteld.
Wij vragen aan de ouders/verzorgers daarom een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we o.a. het sinterklaas- en kerstfeest.
Wij stellen dit bedrag op € 12,50 per kind per schooljaar. Dat jaar loopt van september tot en met juni. Hebt U meer kinderen op onze school, dan betaalt u totaal nooit meer dan 20,- (Voor het derde en volgende kind hoeft u dus niet te betalen).

Schoolreizen

De ouderbijdrage en de schoolreiskosten worden geïnd door de stichting ´Van Royen/Plus´.
De hoogte van de bedragen worden per brief aan de ouders meegedeeld.
De schoolreiskosten moeten voor 1 mei van het schooljaar zijn betaald.
Het niet op tijd betalen van het schoolreisgeld, kan gevolgen hebben voor deelname aan de schoolreis.