Ouderraad/stichting


Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit een penningmeester, een secretaris en een voorzitter.  Alle ouders/verzorgers kunnen lid worden van de ouderraad, leden worden gekozen/herkozen tijdens de algemene jaarvergadering in oktober/november van elk schooljaar. Via de nieuwsbrief en aparte informatie wordt bekend gemaakt welke vacatures er voor het schooljaar openstaan.
De dagelijks bestuursleden worden uit de ouderraad zelf gekozen/benoemd.
De ouderraad vergadert ongeveer 4x per schooljaar. Elke vergadering van de ouderraad is openbaar en kan door alle ouders/verzorgers worden bezocht mits van tevoren doorgegeven. De vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur.
Email adres:  or@vanroyenschool.nl
 
Aandachtsgebieden van de ouderraad:
 
 Seizoensgebonden feesten zoals:
 
maar ook:
 
Samenstelling bestuur:

Oudergeleding  2022-2023
Voorzitter: vacature
Secretaris:  vacature
Penningmeester:  vacature
Coördinator oud papier:  Sebastiaan Feenstra
Leden:  Nienke Alting, Allien Braam, Helma Heins,  Jolanda Bouwknegt, Mascha Kwant, Astrid Dieterman.

Teamgeleding:
Thera Koudenberg
Anke Hamberg


Ouderbijdrage-Schoolreizen
De overheid vergoedt de onkosten van de school niet volledig. Voor diverse festiviteiten en activiteiten wordt geen geld beschikbaar gesteld.
Wij vragen aan de ouders/verzorgers daarom een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we o.a. het Sinterklaas- en Kerstfeest.
Wij stellen dit bedrag op € 12,50 per kind per schooljaar. Dat jaar loopt van september tot en met juni. Hebt U meer kinderen op onze school, dan betaalt u totaal nooit meer dan 20,-  (voor het derde en volgende kind hoeft u dus niet te betalen).
Deze jaarlijkse bijdrage is niet kostendekkend maar het ophalen van oud papier zorgt ervoor dat het budget aangevuld kan worden.  De ouderraad vraagt daarvoor de hulp van ouders. Dit wordt via de coördinator van het oud papier gecommuniceerd. De data daarvan worden in de nieuwsbrief kenbaar gemaakt.

Schoolreizen
De ouderbijdrage en de schoolreiskosten worden geïnd door de stichting ´Van Royen/Plus´.
De hoogte van de bedragen wordt per brief aan de ouders meegedeeld.
De brief voor de schoolreiskosten wordt in januari verstuurd.
De schoolreiskosten moeten voor 1 mei van het schooljaar zijn betaald. 
Het is mogelijk in termijnen te betalen.