Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Onze school


Klassenouders
Aan het begin van ieder schooljaar proberen we, telkens voor de periode van een jaar, voor elke groep een klassenouder te benoemen die ons ondersteunt bij activiteiten en bijvoorbeeld het regelen van ouderhulp. De klassenouder benadert ouders d.m.v. een app, e-mailbericht, een telefoontje of spreekt de ouders aan op het schoolplein. Indien u niet via e-mail of telefoon benadert wilt worden kunt u dit aangeven bij de klassenouder en/of de leerkracht. Aan het einde van elk schooljaar wordt een oproep gedaan wie zich beschikbaar wil stellen als klassenouder.

Inrichting van ons ouderbeleid


Een school kan niet zonder afspraken. Voor de leerlingen kennen wij de schoolregels zoals vermeld in deze schoolgids. Maar ook voor de personeelsleden en de ouders/ verzorgers hebben wij een gedragscode vastgesteld. Leerlingen, ouders/verzorgers en personeel zijn gebaat bij heldere afspraken. Het naleven van die afspraken zal voor alle betrokkenen bijdragen aan een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat.

Wanneer u uw kind inschrijft voor OBS Burgemeester S.J. van Royen verklaart u zich akkoord met deze gedragscode.

Algemeen Zorg voor de leerlingen
Omgang Allerlei