Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Ouderraad


Het dagelijks bestuur van de ouderraad bestaat uit een penningmeester, een secretaris en een voorzitter.  Alle ouders/verzorgers kunnen lid worden van de ouderraad, leden worden gekozen/herkozen tijdens de algemene jaarvergadering in oktober/november van elk schooljaar. Via de nieuwsbrief en aparte informatie wordt bekend gemaakt welke vacatures er voor het schooljaar openstaan .De dagelijks bestuursleden worden uit de ouderraad zelf gekozen/benoemd. De ouderraad vergadert ongeveer 8 x per schooljaar. Elke vergadering van de ouderraad is openbaar en kan door alle ouders/verzorgers worden bezocht mits van tevoren doorgegeven. De vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur.

Klik hier om het jaarverslag van 2018-2019 te downloaden.
 
Aandachtsgebieden van de ouderraad:
 
 Seizoensgebonden feesten zoals: maar ook:  
Samenstelling bestuur:

Oudergeleding:
Mike Zuidland (voorzitter)
Bianca Stevens (secretaris)
Bianca Ossel (lid)
Angela Kootstra (penningmeester in opleiding)
Nienke de Groot (lid)
Martijn Snijders (coördinator oud papier in opleiding)

Teamgeleding:
Thera Koudenberg
Anke Hamberg
Carolien Kremers

Ouderbijdrage-Schoolreizen
De overheid vergoedt de onkosten van de school niet volledig. Voor diverse festiviteiten en activiteiten bijv. wordt geen geld beschikbaar gesteld. Wij vragen aan de ouders/verzorgers daarom een vrijwillige bijdrage. Daarvan betalen we o.a. het sinterklaas- en kerstfeest. Wij stellen dit bedrag op € 12,50 per kind per schooljaar. Dat jaar loopt van september tot en met juni. Hebt U meer kinderen op onze school, dan betaalt u totaal nooit meer dan 20,- (Voor het derde en volgende kind hoeft u dus niet te betalen).

Schoolreizen
De ouderbijdrage en de schoolreiskosten worden geïnd door de stichting ´Van Royen/Plus´.
De hoogte van de bedragen worden per brief aan de ouders meegedeeld.
De schoolreiskosten moeten voor 1 mei van het schooljaar zijn betaald.
Het niet op tijd betalen van het schoolreisgeld, kan gevolgen hebben voor deelname aan de schoolreis.