Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid
 
Schoolreizen

De ouderbijdrage en de schoolreiskosten worden geïnd door de stichting ´Van Royen/Plus´. De hoogte van de bedragen (ouderbijdrage en schoolreisgeld) worden per brief aan de ouders meegedeeld, met het verzoek de schoolreiskosten voor 1 mei van het schooljaar te betalen.

Stichting ‘Van Royen-Plus’
Waarom een stichting?
We willen graag een duidelijk verschil maken tussen het beheer van het geld dat de school ontvangt van het Rijk en het geld dat via allerlei acties en de ouderbijdrage binnenkomt. Verder is belangrijk, dat een stichting gemakkelijker allerlei subsidies kan aanvragen.
Welke gelden beheert de stichting?
De stichting heeft de verantwoording voor: Wat wordt er van de ouders/verzorgers gevraagd?
De ouders/verzorgers wordt gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage en het schoolreisgeld te betalen. Aan het begin van het schooljaar (oktober) ontvangen de ouders/verzorgers een brief waarin de ouderbijdrage wordt vermeld.
In januari krijgt u een brief voor het schoolreisgeld.
Als een kind gedurende het schooljaar wordt ingeschreven, betalen de ouders een aangepast bedrag.

Betaling in termijnen
Ouders/verzorgers hebben gelegenheid om in termijnen te betalen. Dit kan in overleg met de penningmeester.
Tevens kan op de machtiging voor automatische incasso ook worden aangegeven in hoeveel termijnen het geld mag worden geïnd.

Het bestuur van de stichting
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier personen. Deze zijn ingeschreven bij de kamer van Koophandel. Wilt u weten wie er zitting nemen in het bestuur, dan kunt u informeren bij de directie van school.

Wie houdt toezicht?
De medezeggenschapsraad functioneert als Raad van Toezicht. De medezeggenschapsraad kan, indien nodig, ingrijpen.

Verantwoording
Ieder jaar organiseert de school een informatieavond. Voorafgaand aan de bijeenkomst kunnen de ouders vragen stellen aan OR/MR/ directie over het jaarverslag en het financieel overzicht van de stichting. De verslagen liggen een week van tevoren ter inzage op school.