Overige informatie


Algemene informatie
Schooltijden
Vieringen en activiteiten
Regels en afspraken
Protocol grensoverschrijdend gedrag
Omgang internet en social media
BSO (Kinderwereld)
Schoolreizen en ouderbijdrage
Informatie vanuit school
Coöperatieve werkvormen
Contacten instellingen buiten school
Overige korte informatie
Ziekte (uw kind of een leerkracht)
Gymnastiekkleding
Tussenschoolse opvang
Vakantierooster 2023-2024
Toezicht en verantwoordelijkheid
 

Overige korte informatie


Fruit eten
Met de kinderen eten we ‘s morgens om kwart over tien het pauzehapje. Hiervoor kunt u wat fruit of groente en een beker drinken meegeven. We willen het pauzehapje graag gezond houden. De afspraak op school is: in ieder geval 4x per week een gezond (fruit en/of groente) pauzehapje meenemen. Op woensdag mag er eventueel een koekje mee. Snoep is niet geoorloofd. Er is ook fruit in de klas mocht het een keer niet lukken om fruit mee te geven.

Trakteren
De verjaardag van uw kind is iets bijzonders. Dit vieren we graag op school. De leerlingen zingen hun klasgenoot toe en de jarige krijgt een mooie kaart waar alle leerkrachten een felicitatie op schrijven. De jarige mag ook in de klas trakteren. We willen graag dat het een gezellig moment is waar kinderen iets lekkers kunnen uitdelen. Dat kan bijvoorbeeld een stukje kaas, worst of druiven aan een stokje zijn. Misschien een ketting van Nibbit chips aan een dropveter, maar het liefst iets wat kinderen meteen kunnen opeten.  Graag een gezonde traktatie.

Sponsoring
Binnen wettelijke kaders opgenomen in het Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring, maken onze school en het bestuur van Arcade gebruik van de mogelijkheden die sponsoring biedt.
Sponsoren zijn altijd vrij om geld of materialen beschikbaar te stellen, maar de school bepaalt of het geaccepteerd wordt. Sponsoring vindt alleen plaats als er daadwerkelijk een doel wordt nagestreefd. In voorkomende gevallen zal er altijd overleg plaatsvinden tussen de MR/OR en de directie.

Afscheid groep 8
Aan het eind van het schooljaar nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Samen met de groepsleerkracht(en) doen de kinderen een leuke activiteit. Op de laatste schooldag worden de kinderen de school ‘uit gewerkt’. Namens de andere kinderen, het team en de ouders krijgen de toekomstige ‘Brugpiepers’ een mooi afscheidscadeau.

Fietsencontrole
In samenwerking met de Vereniging voor Veilig Verkeer, afdeling Coevorden, worden de fietsen van onze leerlingen gecontroleerd. Het gaat om de fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 8. Een medewerker van VVN bezoekt de kinderen van groep 1 en 2 en verzorgt een presentatie over de fiets.

Huiswerkbeleid
Huiswerk is eigenlijk verlengde schooltijd. We geven de leerlingen dan ook niet zomaar huiswerk mee. We kijken goed naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het kan zijn dat leerlingen hun weektaak af moeten maken of dat de tafels bijvoorbeeld extra geoefend moeten worden. Daarnaast kan de leerkracht vragen om thuis extra te lezen.
Leerlingen met een HAVO/vwo-advies kunnen huiswerk mee krijgen als voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs.

Schoolfotograaf
Eén keer per jaar komt een fotograaf alle kinderen op de foto zetten. Er wordt dan ook een groepsfoto gemaakt. Het kopen van die foto’s is geheel vrijblijvend.

Oud Papieractie
10 x per jaar wordt erop zaterdag door de school oud papier opgehaald. We maken ieder jaar een rooster van ouders/verzorgers, die helpen bij het ophalen. Dit rooster staat in de kalender en wordt in de nieuwsbrief aangekondigd. Er rijden 2 vrachtauto's en per auto zijn er 2 ouders. Iedereen is op die manier eenmaal per jaar aan de beurt.
De vrachtauto begint om 8 uur te rijden. Wilt u het papier s.v.p. gebundeld of verpakt op de vaste plaatsen aan de weg zetten. U wordt alvast bedankt voor uw medewerking.
Van de opbrengst van dat oude papier kunnen we een aantal activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerstfeest,  Paasontbijt en de Koningsspelen bekostigen.
Tijdens de schoolvakantie wordt geen oud papier opgehaald!

Deelname herdenking 4 en 5 mei
De scholen in Schoonoord werken samen met de herdenkingscommissie 4 en 5 mei. Eén keer per drie jaar neemt onze school deel aan de activiteiten. Het gaat hierbij om het voorlezen van gedichten en een kranslegging namens de bewoners van Schoonoord/De Kiel.